Hvordan Skrive en Søknad om Fravik fra TEK17 for Eksisterende Byggverk

Takk for at dere har valgt bruksendring.no sin veileder for hvordan skrive en søknad om fritak fra tekniske forskrifter (TEK17) for eksisterende byggverk. Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere.

Vi forstår at første gang noe nytt skal gjøres, kan det være uklart å vite akkurat hva som forventes eller i det hele tatt hvordan en slik søknad faktisk skal se ut? Derfor har vi her vedlagt et eksempel som kan lastes ned og enkelt tilpasses til deres søknad, og noen enkle tips eller råd for hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Kort oppsummert: Hvis du bor i en bolig som ble søkt om å bli bygget før 1. juli 2011, kan du ha krav på fravik fra enkelte tekniske krav når du søker om en bruksendring eller lignende. Grunnlaget for å få avvik er at det vil føre til uforholdsmessige høye kostnader å fornye huset i henhold til dagens regelverk. Kommunen vurderer hver sak skjønnsmessig, men det kan ikke stilles så strenge krav at fortsatt bruk ikke blir økonomisk bærekraftig. Utgangspunktet for vurderingen er at oppfyllelse av krav, ved tiltak på eksisterende byggverk, må ha påviselig effekt. Kostnadene ved å oppfylle dagens tekniske krav må vurderes opp mot effekten dette har for byggverket totalt. Men personlig økonomi er ikke et moment som vurderes.

Når du skal skrive søknaden om fravik fra de tekniske forskriftene for eksisterende byggverk, er det særlig viktig å redegjøre for disse 2 forholdene:

  • Hva er årsaken til at de tekniske kravene det søkes unntak for er vanskelige å innfri?

  • Hva skal eventuelt til for å tilfredsstille kravene? Hva er de uforholdsmessige kostnadene?

Det er dette som blir grunnlaget for kommunens vurdering. Om kostnadene er uforholdsmessig høye kan vurderes ut i fra forholdet mellom bygningens markedsverdi før og etter ombygging/endring; eller differansen mellom konsekvensene av redusert sikkerhetsnivå og merkostnadene. Men andre ord, vil all ombygging og ekstrakostnader føre til en så stor forbedring at det kan rettferdiggjøre ekstrakostnadene? Hvis dette ikke er tilfellet, da bør du ha grunnlag for å få godkjent en søknad om fravik fra tekniske forskrifter for eksisterende byggverk. Hovedregelen er at alle bør ha mulighet til å oppgradere til dagens forventede bostandard.

Vær obs på at det uansett stilles et visst minimumskrav. Dette gjelder spesielt forhold som har med personsikkerhet å gjøre, som sikkerhet ved brann, mot helseskader og mot naturpåkjenninger. Andre forhold kan også medregnes.

For flere tips og for å ha en bedre idé hvordan en slik søknad skal være fremstilt, kan du se veilederen for hvordan skrive en søknad om dispensasjon. Søknad om fravik er egentlig kun en forenklet versjon av en søknad om dispensasjon, og ser ut som mer eller mindre det samme. Forskjellen er at søknad om fravik fra tekniske forskrifter for eksisterende byggverk kun gjelder fravik på grunnlag av uforholdsmessige kostnader ved tiltak på eksisterende hus.

Vi håper denne veilederen har vært til hjelp for deg og din søknad om fravik fra tekniske forskrifter for eksisterende byggverk på grunn av uforholdsmessige kostnader. Hvis det er uklart om det er nødvendig å skrive en slik søknad, kan dere enkelt ta kontakt med deres kommune på telefon eller e-post for å få svar, da det er de som er riktig myndighet til å svare på slike henvendelser.

For andre spørsmål, eller for profesjonell hjelp til hele, eller deler av søknadsarbeidet er dere mer enn velkomne til å kontakte oss i bruksendring.no. Vi har i de fleste tilfeller flere lignende søknader som allerede har blitt godkjent i flere kommuner over hele landet.

Vi mottar helst kontakt via post@bruksendring.no, eller igjennom kontaktskjema nedenfor. Vi håper å høre fra dere 🙂

Ha en riktig fin dag videre, og lykke til med søknaden om dispensasjon!