Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven har departementet gitt forskrifter som er de mest aktuelle lovtekstene for noen som skal søke om bruksendring. Disse forskriftene bygger på plan-og bygningsloven, men er mer konkrete, og presiserer akkurat hvordan lovverket skal tolkes. Dette er da de tekniske forskriftene (TEK10) og byggesaksforskriftene (SAK10) som er de mest aktuelle.

Det er allikevel noen få kapitler som er viktige for deg som skal søke om bruksendring. For at du skal slippe å måtte lete igjennom lovdata sin nettside og en lang uoversiktelig lovtekst har vi her på bruksendring.no funnet frem direkte lenker til de paragrafene som er relevante og med tilhørende forklaringer på hva dette betyr for dere som søker bruksendring.

Hovedsakelig vil de første 18 kapitlene i plan- og bygningsloven være helt uten relevans for en vanlig bruksendring innefor én og samme boenhet. Mens kapittel 19 og spesielt kapittel 31 vil ofte være de mest aktuelle paragrafene ved søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.


Kapittel 19. Dispensasjon (§§19-1 – 19-4)

For en søknad om bruksendring fra tilleggsareal til hoveddel, som for eksempel å omsøke et bodareal eller loft til soverom, vil det være en rekke krav til romkvalitet som blant annet tilstrekkelig dagslys, utsikt, romhøyde m.mer (i henhold til TEK10). Hvis rommene som omsøkes ikke klarer å oppfylle disse kravene, må det søkes om dispensasjon fra disse forskriftene. Vi har en egen veileder som dekker denne prosessen her. Hvis boligen er din eldre enn 2011 (omsøkt byggetillatelse fr 1. juli 2011), kan du i noen tilfeller kvalifisere for unntak fra denne loven. Se kapittel 31 nedenfor.

Kapittel 20. Søknadsplikt (§§20-1 – 20-8)

Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader (§§21-1 – 21-10)

Dette er generelle paragrafer (20-21) som er aktuelle for alle som skal søke til kommunen. Det kan være hensiktsmessig å se igjennom dette, men det kan leses bedre og mer konkret på byggesaksforskriftene SAK10 kapittel 1 til 8. Hvis noe er uklart, kan dere klikke på «Veiledning til bestemmelsen» som er nede til høyre for hver paragraf i SAK10.

Kapittel 29. Krav til tiltaket (§§29-1 – 20-11)

De tekniske kravene (§29-5) er aktuelle. Det kan også §29-3, §29-6 og §29-7 være, men for informasjon om tekniske krav til bruksendringen er dette bedre presisert i de tekniske forskriftene TEK10, tredje del, Krav til byggverk, kapittel 10 til 15. For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel vil kapittel 11, 12 og 13 sannsynligvis være de viktigste. Hvis noe er uklart, kan dere klikke på «Veiledning til bestemmelsen» som er nede til høyre for hver paragraf i TEK10.

Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk (§§31-1 – 31-8)

Hvis boligen din er eldre enn 2011 (omsøkt byggetillatelse fr 1. juli 2011) vil § 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk, fjerde ledd sannsynligvis være en viktig paragraf for deg. Dette gir deg mulighet til å få unntak fra enkelte av de tekniske forskriftene. Se TEK10 §1-2 (8) med veileder for en mer konkret beskrivelse.


Til slutt, her har dere en lenke for å se plan- og bygningsloven i sin helhet.