Hvordan Skrive en Søknad om Dispensasjon?

Takk for at dere har valgt bruksendring.no sin veileder for hvordan skrive en søknad om dispensasjon. Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere.

Vi forstår at første gang noe nytt skal gjøres, kan det være uklart å vite akkurat hva som forventes, i hvilket format, og i det hele tatt hvordan en slik søknad om dispensasjon faktisk skal se ut? Derfor har vi her vedlagt et eksempel som kan lastes ned og tilpasses til deres søknad, og 8 enkle tips eller råd for hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Om det er en søknad om dispensasjon for en bruksendring eller for et annet tiltak, betyr ikke så mye. Prosessen er stort sett den samme uansett.

Kort oppsummert: regelverket fungerer slik at alle som oppfyller reglene ord for ord har et rettslig krav på at kommunen må tillate søknaden om tillatelse til tiltak. Når vi derimot søker om tiltak som ikke oppfyller kravene helt fullt ut, er det opp til oss å overbevise myndighetene (les: kommunale saksbehandlere) om at det foreligger særlige grunner til tillatelse. Her lønner det seg ofte å bruke et ansvarlig foretak som spesialiserer seg på slike søknader, slik at dere ikke unnlater viktig informasjon som kan være avgjørende for å få søknaden godkjent. Men hvis dere ønsker å skrive søknaden selv, kan dere bruke veilederen vi har skrevet her. Lykke til!

Eksempel på søknad om dispensasjon i PDF-format

Eksempel på søknad om dispensasjon i Open Office-format

1 – Skriv alt som er viktig, men ikke skriv mer

Få med alle de gode argumentene og særlige grunner for hvorfor din søknad bør bli godkjent, men ikke ta med småting av liten til ingen relevans. Dette vil bare ta vekk oppmerksomheten fra det som faktisk er viktigst.

2 – Vis til hva som er positivt for naboer og kommunen ved søknaden om dispensasjon

Forklar hvordan tiltaket ditt er en bedre helhetlig løsning enn hva du eventuelt ville gjort for å oppfylle kravene. Regelverket er generaliserende og imperfekt, og ofte er det slik at alternative tillatte løsninger kan være et verre alternativ både for naboer og omgivelser. Prøv å se situasjonen fra naboens perspektiv. Får tiltaket ditt noen positive konsekvenser for naboer eller gjenboere? Presiser dette hvis det er tilfellet i din sak.

Et eksempel er hvis vinduene i en ny omsøkt sekundærleilighet i underetasjen står for høyt på veggen i forhold til gjeldende regler. Da kan det være bedre for alle parter at dette blir godkjent, fremfor at dere senker utvendig terreng. Senking av terrenget kan være svært dyrt og kan føre til fjerning av trær/vegetasjon, høyere og mer dominerende husvegg mot gaten/naboer, dårligere drenering av overvann, osv.

3 – Prinsippet om likestilt saksbehandling

Kjenner du naboer som har gjort den samme endringen som du ønsker å gjennomføre? Hvis f.eks. naboen din har omgjort sin fritidsbolig til helårsbolig, da bør forholdene ligge til rette for at også du skal få din søknad om dispensasjon godkjent. Gjerne ta en prat med naboen først for å være sikker på at det faktisk gjelder det samme. Det er mulig det var spesielle forhold som lå til rette for naboens tillatelse.

4 – Vis til hva konsekvensene kan være av et eventuelt avslag på søknaden

Dette er spesielt viktig for bruksendringer. For myndighetene er det et viktig mål at eksisterende hus skal fornyes på en slik måte at det sikrer fremtidig bruk og vedlikehold, istedenfor at eldre hus står ubrukt og forfaller.

Vil f.eks. kjelleren stå ubrukt og forfalle hvis det ikke tillates tilstrekkelig god bruk av dette arealet? Presiser dette, men vær obs på at dette argumentet ikke vil fungere like bra hvis det finnes rimelige tiltak som du enkelt kan gjøre for å oppfylle dagens regelverk. Husk, det må være særlige grunner tilstede for å få godkjent en søknad om dispensasjon.

5 – Vis til spesielle behov som du og din familie har for å kunne bruke boligen på en tilstrekkelig god måte

Hvis for eksempel noen i familien har nedsatt bevegelighet og det er behov for å tilrettelegge eksisterende bolig for bedre tilgjengelighet, f.eks. ved å innrede et soverom i husets 1. etasje, bør dette absolutt kunne bli godkjent, selv om det nye soverommet ikke kan oppfyller alle de tekniske forskriftene (TEK17) helt 100% fullt ut. Men vær obs på at det i regelverket ikke tas stilling til personlig økonomi eller lignende forhold hvor ansvaret bør tillegges huseier.

6 – Vis til hensikten bak regelverket

Ikke bare tenk på hva bestemmelsen eller forskriften det søkes om dispensasjon fra sier ord for ord, men prøv også å forstå hva som er hensikten bak regelverket.

For eksempel er det bestemte regler for hvor store vinduene må være i et oppholdsrom avhengig av størrelsen på rommet og enkelte andre faktorer. Dette betyr konkret at for ethvert oppholdsrom, vil det være en eksakt størrelse på vindu/glassareal som må til for å oppfylle kravet til de tekniske forskriftene (TEK17). Dette er hva forskriften sier ord for ord, mens hensikten bak dette kravet er at det skal være tilstrekkelig med tilgang til dagslys i henhold til tiltenkt bruk/opphold.

Hva hvis det skal tilrettelegges for en hjemmekino i kjelleren? Dette rommet vil naturligvis ikke ha behov for like mye dagslys som for et hjemmekontor eller barnerom. Her kan vi si at selv om tiltaket bryter teknisk sett med forskriften, vil bruksendringen fortsatt være i henhold til hensikten bak forskriften. I hvertfall til en viss grad, avhengig av hvor stort eksisterende vinduer er, og hvor stort avviket er fra forskriften.

7 – Søknaden må være begrunnet i henhold til hva som står i lovteksten

Søknaden om dispensasjon skal være godt begrunnet og fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn eventuelle ulemper. Les vedlagt utklipp fra Plan- og bygningslovens §19 Dispensasjon. Det er viktig at søknaden du skriver oppfyller disse kravene.

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering»

«Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet»

8 – Oppgradering til dagens forventede levestandard

Hvis det gjelder et eldre hus, bør det være en god mulighet for å få godkjent oppgradering til dagens forventede bostandard, selv om søknaden er avhengig av en dispensasjon. Hvis eventuelle tiltak for å oppfylle dagens krav fullt ut fører til uforholdsmessig høye kostnader, kan dere søke om unntak fra disse kravene. Det vil i disse tilfeller ikke være behov for en søknad om dispensasjon, men en søknad om fritak fra tekniske forskrifter (TEK) for eksisterende byggverk. Se lenken nedenfor for en veileder til å skrive en slik søknad.

Hvordan Søke om Fritak fra Tekniske Forskrifter (TEK) for Eksisterende Byggverk

Sist og ikke minst, kommunale saksbehandlere er vanlige mennesker slik som deg og meg. Det lønner seg som regel å ha en hyggelig fremgangsmåte og en positiv tone; så vil saksbehandleren hjelpe deg så langt han eller hun klarer 🙂

KONKLUSJON

Kommunen og saksbehandlere har i seg selv ikke noe i mot at du skal få godkjent søknaden din, selv om du ikke klarer å oppfylle alle kravene som blir satt til slike tiltak. Men vær obs på at søknaden om dispensasjon er ofte det viktigste dokumentet du sender inn til saksbehandleren, og det er essensielt å gjøre dette grundig med en god og gjennomtenkt søknad. I motsetning til resterende deler av søknaden, hvor enkelte mangler eller feil på innsendte dokumenter vil bli varslet slik at du kan oppdatere og fullføre søknaden i ettertid uten særlige konsekvenser; vil mangler på kvalitet eller informasjon i en søknad om dispensasjon derimot føre til direkte avslag på søknaden. Konsekvensene av medgått tid, ressurser og saksbehandlingsgebyr blir fort store i forhold til eventuelle ekstrakostnader ved å overlate denne delen av søknadsarbeidet til noen som har god erfaring med slike søknader.

Vi håper denne veilederen har vært til hjelp for deg og din søknad om dispensasjon. Hvis det er uklart om det er nødvendig å skrive søknad om dispensasjon eller akkurat hva det skal dispenseres fra, kan dere enkelt ta kontakt med deres kommune på telefon eller e-post for å få svar, da det er de som er riktig myndighet til å svare på slike henvendelser.

For andre spørsmål, eller for profesjonell hjelp til hele, eller deler av søknadsarbeidet er dere mer enn velkomne til å kontakte oss i bruksendring.no. Vi har i de fleste tilfeller flere lignende søknader om dispensasjon som allerede har blitt godkjent i flere kommuner over hele landet.

Vi mottar helst kontakt via post@bruksendring.no. Vi håper å høre fra dere 🙂

Ha en riktig fin dag videre, og lykke til med søknaden om dispensasjon!